Regulamin Kodu Polecającego

PROGRAM POLECEŃ TARECO- SPRZEDAŻ PREMIOWA

§ 1 Informacje ogólne

Program poleceń jest oferowany przez firmę TARECO Adrianna Targacz (zwaną dalej „Tareco”) z siedzibą w Czyżowicach ul.Bełsznicka 63a, NIP: 6472598344 w ramach grzeczności i nie stwarza żadnych zobowiązań prawnych, które można by wyegzekwować na drodze sądowej. Tareco wyraźnie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian zarówno w programie poleceń, jak i w niniejszych warunkach (np. w zakresie uprawnień, w odniesieniu do wysokości premii za polecenie, do zastąpienia tego programu jakimkolwiek innym programem poleceń lub programu lojalnościowego dla klientów i/lub całkowicie zakończyć program).
Program poleceń podlega prawu polskiemu. Tareco może zmienić niniejsze warunki w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli Tareco zmieni niniejsze warunki uczestnictwa, zmienione warunki uczestnictwa zostaną opublikowane w odpowiednim miejscu. Zmienione warunki uczestnictwa wchodzą w życie po ich opublikowaniu.

Program przeznaczony jest dla Klientów Tareco, którzy w ramach Programu mogą polecać produkty firmy oraz otrzymywać Nagrody za Skuteczne Polecenia.

Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15.01.2024r. do odwołania.

O terminie zakończenia programu Tareco poinformuje na 7 dni przed zakończeniem Programu na stronie internetowej firmy.

§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA NOWEGO KLIENTA (POLECONEGO)

czyli co zrobić, aby Przystąpić do Programu

Program polega na Skutecznym poleceniu przez Klienta Tareco (Polecającego) usługi montażu instalacji fotowoltaicznej Nowym Klientom (Poleconym), przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków przez Nowego Klienta:

1. Zawarcie z Tareco umowy o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 3 kWp
i podanie Kodu polecenia otrzymanego od Polecającego podczas zawierania tej umowy z pracownikiem Firmy

2. Zarejestrowanie się do Programu na stronie internetowej tareco.pl oraz wyrażenie zgód (w tym marketingowych) określonych w załączniku do Regulaminu.

3. Nowy Klient, na stronie internetowej tareco.pl:

– oświadczy, że potwierdził zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia, przez co przystąpił do Programu otrzymał i zapoznał się Regulaminem Programu,

– wypełni formularz przystąpienia do Programu, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu jako Nowy Klient, poprzez podanie swojego: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail do kontaktu,

– wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,

– wyrazi zgodę na przesyłanie przez Tareco informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS),

– wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny/e-mailowy w celu przedstawiania przez Tareco w rozmowach telefonicznych lub wiadomościach informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Firmę automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,

– udzieli Tareco upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy handlowej w zakresie informacji, iż jest Klientem Firmy spełniającym warunki Programu, tj. o dokonanych przez niego jako Nowego Klienta i przez Tareco czynnościach handlowych w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Polecającego Nagrody,

– złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Tareco dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO.

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA POLECAJĄCEGO

czyli co zrobić, aby Przystąpić do Programu

1. Uczestnikiem Programu jako Polecający może zostać osoba, która jest klientem TARECO, ukończyła 18 lat, posiadająca obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca polską rezydencję podatkową, która spełniła łącznie poniższe warunki:

a) na stronie internetowej tareco.pl wypełniła i zaakceptowała jako Polecający formularz przystąpienia do Programu, zawierający jej imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu,

b) potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowała jego postanowienia przez co przystąpiła do Programu; w konsekwencji wygenerujemy Kod polecenia zgodny z numerem telefonu podanym przez nią w formularzu, o którym mowa w lit. a,

c) od momentu wypełnienia w terminie określonym w Zasadach Edycji Programu formularza, o którym mowa w tym postanowieniu do dnia wypłaty Nagrody jest Posiadaczem dowolnego rachunku

płatniczego dla osób fizycznych prowadzonego w złotych w Banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej,

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie przez Tareco danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,

e) wyraziła zgodę na przesyłanie przez Tareco informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS),

f) wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny/e-mailowy w celu przedstawiania przez Tareco w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Tareco automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,

g) złożyła oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Informacji Administratora Danych Tareco dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d-g.

Ich wzór został wskazany w załączniku do Regulaminu.

3. Warunkiem otrzymania nagrody przez Polecającego jest przekazanie Kodu polecenia Nowym Klientom.

4. Polecającym nie wolno polecać siebie. Osoby polecające nie mogą polecać nikogo z tego samego gospodarstwa domowego. Pracownicy firmy Tareco nie są uprawnieni do udziału w programie.

§ 4. PROCEDURA

czyli co zrobić, aby spełnić warunki Programu

1. Osoba polecająca: Aby polecić komuś TARECO, osoba polecająca musi posiadać kod polecający TARECO wygenerowany za pośrednictwem strony TARECO. W tym celu należy wejść na stronę tareco.pl. Polecający może wygenerować na tej stronie osobisty kod polecający. Ten kod rekomendacyjny może następnie zostać przesłany przez osobę polecającą jako link do osób zainteresowanych TARECO, pod warunkiem, że kwalifikują się one do udziału. Kod polecający jest ważny przez czas nieokreślony i jest powiązany z adresem e-mail osoby polecającej. Rekomendujący może korzystać z tego linku dowolną ilość razy (nie dotyczy to rekrutacji masowych, vide: § 6 ust. 1 niniejszego programu) Polecający zobowiązuje się do przesłania linku rekomendacyjnego wyłącznie odbiorcom, którzy uprzednio w sposób możliwy do zweryfikowania wyrazili zgodę na otrzymanie linku rekomendacyjnego od Polecającego.

2. Polecający: Polecana osoba otrzymuje od polecającego link prowadzący do niewiążącego formularza zapytania. Kod rekomendacji osoby polecającej powinien być już zapisany w tym formularzu zapytania. Niewiążące zapytanie osoby polecanej o zakup instalacji fotowoltaicznej można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, do której prowadzi link polecający.

3. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

4. Polecony może skorzystać tylko z jednego kodu polecającego.

5. Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, bez zbędnej zwłoki, tj. nie dłużej niż w terminie 14 dni po zawarciu przez TARECO z nowym klientem, pozyskanym dzięki Polecającemu, umowy kupna – sprzedaży, oraz po upływie 2-tygodniowego okresu, w którym możliwe jest wypowiedzenie przez nowego Klienta tejże umowy – pod warunkiem niedokonania takiego wypowiedzenia.

6. Nagroda przysługuje Polecającemu, jeżeli na dzień jej wypłaty umowa o rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c, wskazany przez Polecającego, ani umowa o zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wykonywanej na rzecz Nowego Klienta nie są w okresie wypowiedzenia.

7. Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie
z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych.

§ 5. NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO I POLECONEGO

czyli co jest nagrodą w Programie i komu się ona należy

  1. Bonus dla polecającego i osoby poleconej wynosi – w przypadku zakupu i montażu:

-instalacji fotowoltaicznej o mocy od 3 do 5 kWp kwota 300 zł każdy

-instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 5 do 10 kWp kwota 400 zł każdy

instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kWp kwota 500 zł każdy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości składki w określonych okresach promocyjnych. W takim przypadku przez cały okres promocyjny obowiązują odpowiednio podane kwoty składek. Premia dla polecającego realizowana jest przelewem bankowym, premia dla polecanej osoby jest albo odliczana z faktury za instalację fotowoltaiczną (przy zakupie), albo dokonywana później przelewem bankowym. Prawo do wypłaty premii w gotówce nie podlega przeniesieniu ani negocjacjom. Bonus jest wypłacany w walucie PLN. Do wypłaty bonusu uprawnione są wyłącznie osoby, które nie naruszą niniejszych warunków uczestnictwa.
Uprawnienie do wypłaty premii dla osoby polecanej i polecającego powstaje z chwilą upływu terminu rezygnacji z oferty osoby polecanej.

Polecający nie może wykonać Polecenia wobec samego siebie – Nagroda nie przysługuje więc, gdy Nowy Klient jest tą samą osobą, co Polecający, od którego otrzymał on Kod polecenia.

§ 6. WYKLUCZENIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

czyli co jeszcze jest ważne

1.WYKLUCZENIE: rekrutacja powyżej 10 nowych klientów możliwa jest wyłącznie po konsultacji z TARECO. W przypadku naruszenia zasady masowej rekrutacji (np. za pośrednictwem portali agentów, botów, masowych e-maili, blogów, mediów społecznościowych itp.) TARECO zastrzega sobie prawo do wykluczenia danej osoby polecającej z programu nagród i/lub odzyskania nagród . Oferta ta obowiązuje wyłącznie na terenie Polski i może ulec zmianie. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi.

2. ZASTRZEŻENIE: TARECO zastrzega sobie prawo do zmiany, dostosowania lub zakończenia programu poleceń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podawania przyczyn.

TARECO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji, zakłóceniami lub awariami usług telekomunikacyjnych, błędnymi lub niezgodnymi z prawem informacjami przekazanymi przez osoby polecające lub polecające, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub szkodami powstałymi w inny sposób uczestnictwo w programie rekomendacji, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa firmy TARECO (jej organów, pracowników lub zastępców). Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku narażenia życia, ciała lub zdrowia, jak również w przypadku wad podstępnie ukrytych.

  1. Masz prawo dochodzić swych roszczeń według ogólnych przepisów prawa.

  2. Program, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Carport

Nowoczesne Carporty na Wyciągnięcie Ręki!

Oferujemy nowoczesne carporty, łączące funkcjonalność z eleganckim designem. Zapewniamy ochronę dla Twojego pojazdu oraz doskonałe dopasowanie do otoczenia domu. Wybierz komfort i bezpieczeństwo swojego samochodu!